Изпращане на заявка за измерване

Обхват на контрол

1. Електрически параметри.
1.1. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

1.2. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V.

2. Физични фактори на работна и битова среда.
2.1. Микроклимат.

2.2. Изкуствено осветление в работна и битова среда.

2.3. Вентилационни инсталации.