Електро изграждане

Предлагаме на нашите клиенти целият обем от услуги, свързани с проучване, проектиране, монтаж, изграждане и контрол на ел. уредби и съоръжения в областта на енергетиката. Дейността на фирмата по електроизграждането е обособена в следните основни направления:
 • Проектиране и изпълнение на енергийни обекти;
 • Проектиране, изработка и монтаж на електрически табла;
 • Електромонтажни работи, изграждане на ел. уредби средно и ниско напрежение;
 • Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи и централи на биомаса;
 • Доставка и монтаж БКТП, МТТ, МКТП, модернизация и реконструкция на съществуващи трафопостове и абонаментно обслужване на такива собственост на клиенти;
 • Изграждане на нова измервателна група с цел смяна на нивото на търговско измерване на електрическата енергия от ниско напрежение на средно напрежение на потребители със собствени трафопостове;
 • Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи кабелни мрежи СрН и НН;
 • Изграждане и ремонт на въздушни електропроводи СрН и НН;
 • Изграждане на въздушни линии с усукани, изолирани проводници;
 • Монтаж на съществуващи електромерни табла на границата на собственост на имота, монтаж на комбинирани електромерни и разпределителни касети и присъединяване на нови потребители към електроразпределителната мрежа;
 • Изграждане на силови и осветителни уредби в жилищни и промишлени сгради;
 • Изграждане, реконструкция и модернизация на улично, районно или парково осветление;
 • Структурно окабеляване на промишлени сгради;

img-right
img-bottom
img
img-bottom-2