Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

impedans
slide
41127.w470

2_4_1_5-532x400

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С, АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO / IEC 17020:2012 ОТ ИА БСА

„4М Енерджи“ ООД, гр. Варна извършва контрол и оценка на съответствието на:

1. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 ВОЛТА:

 • Импеданс Zs на контура “фаза – защитен проводник”;
 • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последоветелност;

impedans2

Измерванията са задължителни, съгласно изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона на измерванията и наредбите за тяхното приложение при:

  • всяко първоначално въвеждане в експлоатация на ел. уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации, всички видове жилищни, обществени и промишлени сгради;
  • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
  • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.
 • Срокът се определя от енергетика на предприятието, но не по–дълго от веднъж на пет години  –   чл. 267 и чл. 268 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането.

2. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 ВОЛТА:

 • Съпротивление на изолация;
 • Срокът се определя от енергетика на предприятието, но не по–дълго от веднъж на 3 години  –  приложение 12 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
  Срокът е веднъж годишно –  чл. 261   от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електро обзавеждането.
 • Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
  Срокът е веднъж годишно  –  приложение 9 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането.

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ И СЕРТИФИКАТИ В РАМКИТЕ НА ДВА РАБОТНИ ДНИ.

Можете да изпратите запитване до Ръководителя на Органа за контрол при фирма „4М Енерджи“ ООД, за да получите оферта или допълнителна информация относно извършването на контрол и оценка – изпрати заявка за измерване тук.
TD_2009
ovr-bg-1
zemq