Енергиен мениджмънт

Услуги
намаляване загубите на ел. енергияФирма „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД извършва изследвания и анализи свързани с енергийният мениджмънт. По този начин клиентите ни получават текуща и достоверна информация за техническото състояние на обекта. Предлагаме консултации относно бъдещи планове и проекти за енергийно ефективно модернизиране и въвеждане на съвременни технологии за управление и контрол. Енергийният одит има за цел да обследва и анализира енергийното потребление на големи и малки предприятия, като предложи технически мероприятия за намаляване на електрическите загуби, а от там и енергийни разходи. Опита ни в тази насока показва, че правилната поддръжка на техническите съоръжения и електрически уредби, служещи за доставката на ел. енергия и своевременното отстраняване на възникнали неизправност са един от ключовите фактори за намаляване на разходите за електроенергия. След обстоен технически одит на съответното предприятие или производство се предлагат конкретни действия, свързани с:

  • Реализиране на технически мерки за намаляване на загубите на ел. енергия;
  • Техническо обслужване, рехабилитация и поддръжка на трансформаторни постове, електрически системи, кабелни линии ниско и средно напрежение, трансформаторни машини 20кV, ел. двигатели и др.;
  • Контрол, профилактика и своевременно извеждане на оборудване работещо в предаварийно състояние за ремонт;
  • Коригиране фактора на мощността (cosφ), динамична компенсация, компенсация на ел. мрежи с хармоници, доставка и монтаж на ККУ;
  • Проектни решения за изграждане и инсталиране на допълващи, енергийно ефективни системи: фотоволтаични, термопомпени или слънчеви колектори.

енергиен мениджмънт
фотоволтаични, термопомпени или слънчеви системи